Vad krävs för att du ska bli skattemässigt utskriven från Sverige?

Finns det någon skillnad mellan skatterättslig hemvist och utskrivning ur folkbokföringen? En vanlig missuppfattning är att en person betraktas såsom skattemässigt utflyttad från Sverige bara genom att bli avregistrerad från folkbokföringen. Så är inte fallet. Inte heller är det tillräckligt att visa att den skattskyldige har en bostad eller ett permanent uppehållstillstånd i ett annat land.

Vad som krävs mer konkret som bevis på att man bytt skattehemvist är ett intyg eller annat bevis utfärdat av en spansk myndighet. Det ska styrka att man är oinskränkt skattskyldig i det nya hemlandet på grund av bosättning eller hemvist där och betalar skatt där. Dessutom måste man se till att man inte på annat sätt kan sägas ha en fortsatt, väsentlig anknytning till Sverige. Mer om detta alldeles strax. Att bevisbördan ligger på dig de första fem åren innebär att du själv måste ta initiativet till att visa att du har flyttat. Hör inte svenska Skatteverket något, eller svarar du inte på ålägganden från dem att styrka dina påståenden, antar de helt sonika att du fortfarande ska beskattas i Sverige.

När måste man skriva ut sig från Sverige?

Man måste ingenting. Svaret är att det bestämmer du själv beroende på din speciella situation. Detta i sin tur beror på när och om du önskar att kapa alla band med Sverige. Du måste emellertid se till att du har allt klart i Spanien vad gäller försäkringar innan du avregistrerar dig hos Försäkringskassan. Vidare måste du vara medveten om skillnaden mellan att fysiskt bli utskriven jämfört med att skattemässigt bli utskriven ur Sverige. För detta gäller speciella regler och dessa två saker kan inte uppnås i samma ansökan. När du väl har bestämt dig för att flytta från Sverige till Spanien ska du avregistrera dig hos folkbokföringsmyndigheten,
som numera är Skatteverket. Samma dag du anmäler utflyttning, eller högst ett par dagar senare, är du folkbokföringsmässigt utskriven ur Sverige. Därmed är du också utskriven från Försäkringskassan och det svenska socialförsäkringssystemet. Däremot påverkas inte skyldigheten att betala skatt i Sverige. Många tror att bara man är folkbokföringsmässigt utskriven från Sverige så är man också skattebefriad där men skattskyldigheten påverkas inte av folkbokföringen.

Från och med utresedagen måste du bevisa att du inte har så kallad väsentlig anknytning till Sverige för att bli skattemässigt utskriven från Sverige. Frågan prövas av Skatteverket i samband med den årliga deklarationen. Innan deklarationen lämnas in kan man i och för sig begära förhandsbesked, men det är mycket svårt att få. Det innebär således en viss svårighet för dig som individ att veta din skatteplikt från utresedagen till den dag din deklaration har blivit granskad av Skatteverket. Under fem år efter utflyttning måste man visa att man inte har anknytning till Sverige för att bli skattebefriad i Sverige.
Låt oss börja med att reda ut begreppen om vad som krävs för att man ska vara utflyttad enligt svenska skatteregler. Med utflyttad menas en svensk som utvandrar, det vill säga permanent flyttar ut från Sverige till ett annat land. Hur en person ska beskattas i detta fall avgörs först sedan Skatteverket bestämt hans skatterättsliga hemvist.

Vad är då väsentlig anknytning till Sverige?

Detta är något som du själv måste bevisa i samband med en utflyttning till Spanien. Frågan blir aktuell om du är svensk medborgare eller om du har bott i Sverige i mer än tio år. Under en första femårsperiod ska du själv bevisa att du inte har väsentlig anknytning till Sverige. Efter fem år läggs bevisbördan på Skatteverket. Om du inte kan ge prov på att du saknar väsentlig anknytning, anses du inte skattemässigt utflyttad. För att kunna visa att du inte har väsentlig anknytning till Sverige sedan du har flyttat till Spanien görs en samlad bedömning av Skatteverket avseende olika omständigheter såsom:

Ej väsentlig anknytning till Sverige

Ingen post ovan är allenarådande utom möjligen tillgången till en åretruntbostad i Sverige samt att hela familjen ska flytta. Genom att väga samman alla kända omständigheter gör Skatteverket en bedömning om du är obegränsat skattskyldig i Sverige eller inte, det vill säga var du skatterättsligt är bosatt. Det viktiga är att fastställa att du är utflyttad från Sverige och inte att du är inflyttad i Spanien. Vissa omständigheter har vid denna bedömning ingen större vikt: