Skatt som icke resident

Vilka skatteregler gäller när du äger en fritidsbostad i Spanien och fortfarande är skattemässigt bosatt i Sverige?

Denna situation är ganska vanlig för svenskarna i Spanien. Man bor i sitt hus på Costa del Sol under delar av året men har inte skrivit ut sig ur Sverige. Har man av Skatteverket ansetts bosatt i Sverige trots flytten till Spanien, är man oinskränkt skattskyldig i Sverige och ska taxeras i hemortskommunen för all inkomst.
Självdeklaration ska alltid lämnas i Sverige. En i Sverige bosatt person som äger en spansk fritidsbostad drabbas av två svenska skatter. Den ena skatten avser uthyrning och den andra avser försäljning. Uthyrningen ska deklareras i din svenska deklaration. I korthet innebär de svenska reglerna att hyresintäkten tas upp som inkomst och sedan görs bara schablonmässiga avdrag för kostnaderna. Av hyresinkomsten är de första 40 000 kronorna fria från skatt. Om hyresinkomsten är högre än 40 000 kronor beskattas hyresintäkten med ett avdrag på 20 procent.

Skatteexempel

Ett exempel för att underlätta är följande: Du har under året hyrt ut din spanska bostad för 90 000 kronor. Som kostnad mot denna inkomst får du göra avdrag med 40 000 kronor plus 20 procent av 90 000 kronor. Avdraget blir således 58 000 kronor och du får deklarera en svensk inkomst på 32 000 kronor, som beskattas i inkomst av kapital med en beskattning på 30 procent. Men eftersom även Spanien anser att inkomsten ska deklareras där, så har Spanien förtur till beskattningen eftersom bostaden är belägen i Spanien. Den spanska skatt som du har betalat har du tillgodo i den svenska deklarationen. Den dag du säljer din spanska bostad vill även svenska staten ha en kapitalvinstdeklaration (tidigare benämnd reavinstdeklaration) där du deklarerar den vinst eller förlust du har gjort. En vinst beskattas med 22 procent i Sverige. Eftersom bostaden är belägen i Spanien har Spanien förtur till beskattningen. Den spanska skatten vid avyttring av en fastighet uppgår till 19 procent. Den i Spanien erlagda skatten har du tillgodo i Sverige. Så i praktiken kan den svenska skatten uppgå till mellanskillnaden mellan 22 och 19 procent, alltså med tre procent.

Skatt på hyresintäkter för en icke resident svensk

Kvartalsvis förväntas man deklarera sina hyresintäkter på skattemyndighetens blankett 210. Den hyresintäkten tas upp som en intäkt samtidigt som man kontrollerar antalet uthyrningsdagar under kvartalet. Sedan summeras alla omkostnader under kvartalet. Det kan vara el, vatten, samfällighetsavgifter, hemförsäkring, reparationer, underhåll, räntor samt avskrivningar på möbler och byggnad, för att nämna några poster. Kvartalet har 90 dagar. Om bostaden varit uthyrd i 30 dagar ska en tredjedel av kvartalets kostnader inkluderas. Om uthyrningen visat vinst blir skatten för de 30 dagarnas uthyrning 19 procent av vinsten. För de övriga 60 dagarna deklareras en intäkt på två procent av taxeringsvärdet. Skattesatsen blir 19 procent av den fiktiva inkomsten att betala.